Menu
×

Pravidlá a podmienky požičania auta

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

1. Zmluva o nájme motorového vozidla

1.1 Zmluva o nájme motorového vozidla (ďalej len „Zmluva“ ) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami, ktorými sú Prenajímateľ a Nájomca (ďalej spolu v texte len „Zmluvné strany“).

1.2 Predmetom Zmluvy je nájom motorového vozidla, ktorý sa uskutoční odovzdaním motorového vozidla Prenajímateľom Nájomcovi v mieste sídla Prenajímateľa, v čase dohodnutom v Zmluve za dohodnutú odmenu.

1.3 Predmetom nájmu je motorové vozidlo definované, ktoré špecifikácia je súčasťou Zmluvy.

1.4 Súčasťou Zmluvy môže byť okrem nájmu motorového vozidla aj poskytnutie doplnkov , čo bude taktiež zaznamenané v texte Zmluvy.

2.Povinnosti Prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať motorové vozidlo do nájmu Nájomcovi v stave obvyklom pre potreby užívania spolu so všetkými dohodnutými doplnkami a s dokumentmi, ktoré sú povinnou výbavou za

účelom vedenia motorového vozidla podľa platnej a účinnej legislatívy Slovenskej

republiky.

2.2 Poistiť motorového vozidlo v zmysle platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky a nad

jej rámec prostredníctvom havarijného poistenia pred odovzdaním motorového vozidla

Nájomcovi.

2.3 Uskutočniť kontrolu technického stavu motorového vozidla pred jeho odovzdaním

Nájomcovi.

2.4 Poskytnúť asistenciu prostredníctvom telefónu alebo e-mailom, vo forme poskytnutia

informácií o spôsobe opravy poruchy na motorovom vozidle za predpokladu, že nie je

možné objektívne predpokladať vykonanie opravy Prenajímateľom.

2.5 Poskytnúť náhradné motorové vozidlo, ak sa kontrolou technického stavu v zmysle bodu

2.3 Zmluvy, zistí že nápravu nie je možné uskutočniť do 24 hodín do odovzdania motorového vozidla Nájomcovi. Práva veta sa obdobne uplatní ak je potrebné vykonať kontrolu technického stavu počas trvania Zmluvy a nie je možné kontrolu ukončiť do 24

hodín od odovzdania na účely kontroly. Povinnosť poskytnúť náhradné motorové vozidla sa

neuplatní ak je nutné vykonať kontroly z dôvodov na strane Nájomcu alebo ním poverenou

treťou osobou.

2.6 Odovzdať všetky podklady k poistnej udalosti zodpovedným subjektom.

2.7 Udeliť pokutu 300 EUR každému, kto poruší zákaz fajčenia v prenajatom motorovom

vozidle.

3.Povinnosti Nájomcu

Nájomca sa zaväzuje:

3.1 Používať motorové vozidla s náležitou odbornou starostlivosťou, ktorá sa obvykle k

vedeniu motorového vozidla vyžaduje. Viesť motorové vozidlo v súlade s jeho technickými

parametrami, v súlade s vozovkou a spôsobom, aby predchádzal vzniku nehody alebo inej

poistnej udalosti.

3.2 Počas nájmu zakaždým pred vedením motorového vozidla skontrolovať olej, tlak v

pneumatikách a ďalšie súčasti motorového vozidla, vykonať tak kroky na predchádzanie

vzniku porúch. Porušenie povinnosti podľa prvej vety znáša Nájomca v celom

rozsahu.

3.3 Používať motorové vozidlo výlučne na stanovený účel. Je zakázané používať motorové

vozidlo na účely poskytovania taxi služby, poskytnúť motorové vozidlo do ďalšie nájmu bez

súhlasu Prenajímateľa, používať motorové vozidlo na pretekárske účely alebo iné účely, ktorým nezodpovedajú jazdné schopnosti motorového vozidla (vysokohorský terén, lesný terén akýkoľvek terén mimo súvislej asfaltovej/betónovej vozovky). Za porušenie tohto ustanovenia si Prenajímateľ účtuje zmluvnú pokutu v sume 300 EUR.

3.4 Ak je motorové vozidlo vybavené odinštalovateľným rádiom, tak je Nájomca povinný

zakaždým rádio vybrať, ak vozidlo nechá odstavené, z dôvodu ochrany pred odcudzením

motorového vozidla.

3.5 Nevykonávať žiadne zmeny a zásahy do motorového vozidla bez výslovného písomného

súhlasu Prenajímateľa. V prípade ak tak Nájomca neurobí, je povinný vrátiť motorové

vozidlo do pôvodného stavu, v akom bolo Nájomcovi odovzdané a to na vlastné náklady.

3.6 Vrátiť motorové vozidlo počas nájmu podľa pokynov Prenajímateľa, ak je potrebné podrobiť

ho kontrole technického stavu. Počas doby kontroly technického stavu Prenajímateľ

nezodpovedá za veci ponechané v motorovom vozidle.

3.7 Informovať písomne do 24 hodín od zistenia poškodenia motorového vozidla Prenajímateľa

o vzniknutej škode, prípadne vykonať všetky potrebné kroky k nahláseniu poistnej

udalosti. Nájomca sa v prípade vzniku škody na motorovom vozidle zaväzuje poskytnúť

všetku súčinnosť orgánom PZ alebo iným orgánom verejnej správy. Za predpokladu, že

Nájomca vznik škody neoznámi Prenajímateľovi včas, zodpovedá v celom rozsahu.

3.8 V prípade vzniku škody (poistnej udalosti) zavinenej Nájomcom, tento sa zaväzuje uhradiť

spoluúčasť v sume min. 300 EUR a maximálne do výšky 10 % nákupnej ceny motorového

vozidla. V prípade, ak škodu spôsobil pod vplyvom návykových, psychotropných látok

zodpovedá za celý rozsah spôsobenej škody. Povinnosť nahradiť škodu, ktorý spôsobil

inému účastníkovi cestnej premávky týmto nie je dotknutá.

3.9 Za predpokladu, že dôjde k odcudzeniu motorového vozidla počas nájmu, Nájomca sa

zaväzuje uhradiť 10% z nákupnej ceny motorového vozidla.

3.10 Za predpokladu, že motorové vozidlo bude dočasne odňaté Prenajímateľovi z dôvodu vedenia trestného konania zavineného Nájomcom, je Nájomca povinný uhradiť sumu

zodpovedajúcu ušlému zisku na strane Prenajímateľa.

3.11 Zabezpečiť motorové vozidlo pred odcudzením. Za predpokladu, ak bude šetrením

preukázané, že motorové vozidlo nebolo dostatočne zabezpečené, je Nájomca povinný

nahradiť sumu zodpovedajúcu rozdielu nákupnej ceny motorového vozidla a sumy, ktorú

uhradila Prenajímateľovi poisťovňa.

3.12 Počas trvania doby nájmu je Nájomca povinný informovať o zmene údajov týkajúcich sa

jeho osoby alebo jeho spoločnosti a ďalších, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť plnenie

Zmluvy. Nájomca sa zaväzuje tiež pred uzatvorením Zmluvy uviesť mená všetkých vodičov,

ktorú budú viesť motorové vozidlo.

3.13 Odovzdať motorové vozidlo po uplynutí doby nájmu v čistom stave rovnako ako bolo

Nájomcovi odovzdané do nájmu.

3.14 Používať motorové vozidlo, tak aby nedošlo k neprimeranému opotrebeniu ani škode na

motorovom vozidle ani jeho doplnkoch. V prípade, ak je motorové vozidlo nadmerne

špinavé v interiéry alebo aj jeho exteriér, Prenajímateľ má právo požadovať úhradu sumy

potrebnej na vyčistenie motorového vozidla.

3.15 Zaplatiť škodu, ktorá bola Prenajímateľov spôsobená stratou dokumentácie k motorovému

vozidlu (technické osvedčenie motorového vozidla, potvrdenie o emisnej a technickej

kontrole motorového vozidla, doklady k uzatvorenému poisteniu motorového vozidla,

kľúče). Nad rámec škody, ktorá bola Prenajímateľovi spôsobená podľa prvej vety je

Nájomca povinný uhradiť na účet Prenajímateľa zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR.

3.16 Nájomca bez písomného súhlasu Prenajímateľa nie je oprávnený viesť motorové vozidlo v

krajinách mimo EÚ. Bez výslovného súhlasu je zakázané vstupovať motorovým

vozidlom na územie Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Srbska, Albánska alebo

Kosova.

3.17 Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi sumu 250 EUR v prípade, ak dôjde k

mechanickému poškodeniu časti interiéru motorového vozidla. Za každú poškodenú časť je

Prenajímateľa oprávnený účtovať samostatne uvedenú sumu v závislosti od charakteru

poškodenia.

3.18 V prípade ak Prenajímateľ zistí, že niektorá zo súčiastok motorového vozidla bola

odstránený a vymenená, má Prenajímateľ právo požadovať zaplatenie sumy odstráneného

komponentu a taktiež zmluvnú pokutu v rozsahu trojnásobku nákupnej ceny odstráneného

komponentu motorového vozidla.

3.19 Nájomca sa zaväzuje poskytnúť v čase uzatvorenia Zmluvy zábezpeku formou údajov kreditnej karty alebo zložením finančnej hotovosti do úschovy u Prenajímateľa. Maximálna

výška zábezpeky je 10 % nákupnej ceny motorového vozidla . Zábezpeka slúži na pokrytie

prípadných škôd spôsobených poistnými udalosťami, za ktoré zodpovedá Nájomca a tiež na

pokrytie pokút vymáhaných za spáchanie dopravných priestupkov Nájomcom. Ak nie je

dôvod na použitie poskytnutej zábezpeky, táto sa vráti do rúk Nájomcu. Za predpokladu že

ide o zábezpeku v podobe identifikačných údajov kreditnej karty, tieto sa uschovajú na účel

pokrytia budúcich pokút z dopravných priestupkov najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa

uzatvorenia Zmluvy. kedy je odôvodnené.

3.20 Nájomca zodpovedá za všetky dopravné a iné priestupky, ktoré pri vedení motorového

vozidla spôsobil bez ohľadu na miesto ich vzniku.

4.Trvanie nájmu a cena nájmu

4.1 Dĺžka nájmu, na ktorej sa Zmluvné strany dohodli je súčasťou Zmluvy. Sadzba za nájom

motorového vozidla sa určuje za 24 hodín nájmu.

4.2 Sadzba nájmu účtovaná Prenajímateľom je závislá od druhu motorového vozidla, ktoré je

predmetom nájmu a tiež od doby nájmu.

4.3 V prípade si Nájomca rezervuje motorové vozidla na konkrétny čas, Prenajímateľ má právo

požadovať úhradu zálohovej platby. Ak dôjde k zrušeniu nájmu pred po úhrade zálohovej

platby, Prenajímateľ má právo si sumu zálohovej platby ponechať.

4.4 Cena nájmu zahŕňa poistenie vrátane havarijného poistenia, dialničnú známku na území

Rakúska a na území Slovenskej republiky. Prenajímateľ zodpovedá za náklady za palivo (je povinný vrátiť motorové vozidlo s rovnakým stavom palivovej nádrže ako v čase uzatvorenia Zmluvy), za čistenie vozidla a interiéru, taktiež za škodu na vnesených a vlastných veciach.

4.5 Aktuálne sadzby za jednotlivé motorové vozidlá budú Nájomcovi predvedené v čase

uzatvorenia Zmluvy.

4.6 Nájomca je povinný uhradiť cenu nájmu v čase uzatvorenia Zmluvy spolu s poskytnutím

zálohu okrem prípadov kedy sa Zmluvné strany dohodli inak.

4.7 Nájom je uhrádzaný na základe dokladu, ktorý vydá Prenajímateľ Nájomcovi podľa platnej a

účinnej legislatívy Slovenskej repuliky.

4.8 V prípade ak dôjde k zrušeniu Zmluvy bez zavinenia Prenajímateľa je Nájomca povinný

uhradiť škodu, ktorá týmto na strane Prenajímateľa vznikla.

4.9 V prípade ak dôjde k omeškaniu s úhradou zo strany Nájomcu, Prenajímateľ je oprávnený si

účtovať úrok z omeškania 0,5 % z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania.

4.9 Denný rozsah v prejedených kilometroch je 400 km, v prípade prekročenie stanoveného

rozsahu Prenajímateľ účtuje za každý jeden kilometer 0,50 EUR.

5.Skončenie nájmu

5.1 Zmluva sa končí uplynutím doby nájmu a odovzdaním motorového vozidla Prenajímateľovi.

5.2 Pred uplynutím doby nájmu sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na ukončení nájmu

dohodou. Zmluva končí 10 dní po doručení oznámení o skončení Zmluvy druhej Zmluvnej

strane, ak nie je stanovené inak. Prenajímateľ odstúpi od Zmluvy ak Nájomca hrubým

spôsobom a opakovane porušuje Zmluvu, najmä ustanovenia čl. 3 Zmluvy. Zmluva v takomto

prípade končí doručením oznámenia o skončení Zmluvy.

5.3 Ak Nájomca vráti motorové vozidlo pred uplynutím doby nájmu, Prenajímateľ nie je povinný

vrátiť sumu zodpovedajúcu zvyšný dňom nájmu s výnimkou prípadov, že sa Zmluvné strany

dohodli inak.

5.4 Ak Nájomca nevráti motorové vozidla v dohodnutom čase a neupovedomí o tom

Prenajímateľa, ide o nájom bez právneho titulu, Prenajímateľ je oprávnený upovedomiť o

konaní orgány činné v trestnom konaní, pričom Nájomca bude znášať všetky s tým súvisiace

náklady. Počas tejto doby nevrátenia motorového vozidla je Prenajímateľ oprávnený účtovať si

dennú sadzbu vozidla za každý jeden deň omeškania a spolu s uvedenou sadzbou aj 0,1 %

úrok z omeškania z nákupnej ceny motorového vozidla za každý jeden deň omeškania.

6.Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.06.2017 a sú vyhotovené v

súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné

obchodné podmienky môže meniť iba Prenajímateľ.

6.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si všeobecné obchodné podmienky prečítali, porozumeli im a na

znak súhlasu ich vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave dňa ………………………………… M&T RENTAL……………. ……… Nájomca………………..

O nás
Bez obmedzenia vzdialenosti
Šofér na najatie
Zľava pre stálych zákazníkov
Kompletné poistenie
Konkurencieschopné ceny
Odvoz a dovoz vozidla
Jazyky
Kalendár
január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Copyright 2016 © M&T Rental. All rights reserved